Prawo i Konie

Umowa pensjonatu – ustnie czy na piśmie?

Obecnie usługa pensjonatu dla koni świadczona jest powszechnie przez ośrodki jeździeckie. W tym celu pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą zawierana jest umowa pensjonatu. W praktyce odbywa się to zazwyczaj  ustnie, zaś potwierdzeniem ustaleń jest przyjęcie opłaty za boks i wyżywienie konia. Niestety, praktyka pokazuje, że na tle tej na pozór prostej umowy powstaje szereg nieporozumień, a w konsekwencji coraz częściej dochodzi do procesów sądowych. W niniejszym wpisie postaram się przybliżyć nieco na co warto zwrócić uwagę wybierając stajnie dla naszego wierzchowca.

Większość spraw trafiających do Kancelarii dotyczy kwestii związanej z odpowiedzialnością właścicieli ośrodków za kontuzje zwierząt powstałe na terenie stajni. Zapytania  dotyczą również takich tematów ja możliwość ustanowienia tzw. zastawu na koniu w przypadku braku płatności, kwestii czy w sytuacji kiedy np. plac nie nadaje się do jazdy możemy żądać obniżenia wynagrodzenia, odpowiedzialność za zaginiony / zniszczony sprzęt oraz szereg innych związanych z bieżącym chowem konia.

Zatem kilka słów o samej umowie.

Umowa o świadczenie usługi pensjonatu dla konia jest jedną z umów nienazwanych, które nie są uregulowane wprost w Kodeksie cywilnym. Strony mają zatem dużą swobodę w zakresie kształtowania jej postanowień. Z uwagi na fakt, iż umowa pensjonatu dla koni nie jest szczegółowo uregulowana w przepisach prawa, nie ma wymogów prawnych co do formy zawarcia tej umowy. Jednakże z przyczyn interpretacyjnych i dowodowych, warto zachować formę pisemną.

Dla ułatwienia redagowania umów wskazuje Państwu na elementy które m.in. powinna zawierać umowa pensjonatu. Są to:

 • nazwa umowy (wskazującą intencję stron, np. „umowa o świadczenie usługi pensjonatu dla konia …”);
 •  datę i miejsce zawarcia umowy;
 •  strony umowy;
 • wskazanie konkretnego konia (imię, numer paszportu hodowlanego, rasa, maść itp.);
 • przedmiot umowy (precyzyjne określenie usługi i zakresu czynności);
 • czas trwania umowy;
 • wynagrodzenie
 • zasady postępowania w nagłych przypadkach (np. choroby konia);
 • odpowiedzialność stron ;
 • możliwość rozwiązania umowy ;
 • zastrzeżenie, że zmiany umowy wymagają formy pisemnej;
 • dodatkowe postanowienia.

Podatki

Należy zauważyć, że w zależności od tego jak właściciel stajni zredaguje zakres usług uzależnione będą kwestię związane z koniecznością opodatkowania umowy. Inaczej bowiem wyglądają tematy rozliczeń przy klasycznym oddaniu konia do chowu, a inaczej kiedy świadczymy usługi dodatkowe.

Inne ustalenia.

Dodatkowe zasady funkcjonowania stajni i przebywania w niej koni i ludzi mogą być wskazane zarówno w umowie, jak i w formie np. regulaminu, stanowiącego załącznik do umowy. Do umowy warto załączyć oświadczenie o stanie zdrowia konia, podpisane przez usługobiorcę. Oświadczenie takie powinno wskazywać na stan zdrowia zwierzęcia w momencie przekazania go pod opiekę usługobiorcy, co może być pomocne w rozstrzygnięciu, kiedy stan zdrowia zwierzęcia uległ ewentualnemu pogorszeniu i kto jest za to odpowiedzialny.

                Wszelkie załączniki do umowy powinny być w niej wyraźnie wskazane i zaakceptowane przez strony.

W umowie można zawrzeć zapis, że wszelkie jej zmiany wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W ten sposób strony mogą w sposób nie budzący wątpliwości modyfikować umowę stosownie do zmieniającego się stanu faktycznego i potrzeb.

 UWAGA DLA WŁAŚCICIELI OŚRODKÓW !

Pomioty świadczące zawodowo usługi związane z prowadzeniem pensjonatu powinny dołożyć wszelkiej staranności w przygotowaniu odpowiedniej umowy. Stosując bowiem tzw. wzorzec umowny należy sformułować postanowienia w taki sposób aby nie wprowadzić tzw. klauzul abuzywnych – tj. niedozwolonych. Tego typu zapisy mogą rodzić bowiem poważne konsekwencje prawne nie tylko w relacji z usługobiorcą ale również odpowiedzialność przed Urzędem Ochrony Konsumentów. Kary zaś są niebagatelne…., z reguły znacznie przekraczające wynagrodzenie z tytułu pensjonatu.

                Umowa o świadczenie usługi pensjonatu dla konia, jak wszelkie umowy, powinna być formułowana w sposób jak najbardziej jasny i precyzyjny. Minimalizuje to ryzyko nieporozumień i pomaga w dochodzeniu ewentualnych roszczeń w razie sporu. Warto o tym pamiętać sporządzając treść umowy i wcześniej omówić dokładnie wszystkie okoliczności jej zawarcia. Ponadto należy zachować całą dokumentację związaną z zawarciem umowy, jak również generowaną w związku z jej obowiązywaniem.

Dodaj komentarz


Zadzwoń po wyczerpującą informacje

(+48) 607 504 320

info@prawoikonie.pl