Prawo i Konie

Jakie korzyści daje dobrze przygotowana umowa sprzedaży konia ?

Zakup konia to wielokrotnie duża inwestycja. Warto zabezpieczyć swoje interesy. Bez znaczenia czy jesteśmy sprzedawcą czy kupującym. Dobrze skonstruowana umowa sprzedaży w formie pisemnej to podstawa!

Umowa sprzedaży to umowa nazwana, która jest regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z kodeksową definicją – przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. 

Kodeks nie określa w jakiej formie powinna być zwarta umowa sprzedaży, oczywiście poza pewnymi wyjątkami (np. sprzedaż nieruchomości). Dlatego w praktyce większość drobnych umów jest zawierana w formie ustnej.  Jednak z uwagi na charakter jaki mają umowy sprzedaży Koni szczególnie polecam Państwu zwieranie ich w formie pisemnej. Jest to zawsze korzystne, bez względu na to czy są Państwo sprzedawcami czy kupującym. Profesjonalnie przygotowana umowa dobrze zabezpieczy interesy każdej strony, a także będzie dużym ułatwieniem jeśli wystąpią jakieś problemy po transakcji.

         JASNO OKREŚLONE PRAWA I OBOWIĄZKI

Umowa sprzedaży konia zawarta w formie pisemnej w jasny sposób określa obowiązki każdej ze stron umowy. W razie niezachowania formy pisemnej jej postanowienia muszą zostać udowodnione innymi niż umowa pisemna środkami dowodowymi, np. zeznania świadków, wymianą korespondencji.

        WSKAZANIE DANYCH STRON UMOWY

W umowie w formie pisemnej należy wskazać dane stron. W razie sporu co do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez kupującego  lub sprzedawcę nie będzie problemu z doręczeniem ewentualnej korespondencji. Sprzedawca będzie mógł np. wezwać do zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży konia, a kupujący będzie mógł złożyć oświadczenie o odstąpienia od umowy w sytuacji, w której kupiony koń ma wadę fizyczną lub prawną

       PRECYZYJNE WSKAZANIE KONIA WRAZ Z JEGO OPISEM

Zarówno dla kupującego, jak i sprzedawcy bardzo ważne jest, żeby precyzyjnie wskazać konia, którego kupują/sprzedają. Najlepiej szczegółowo opisać konia (np. nazwa, data urodzenia, pochodzenie). W takim wypadku interesy sprzedawcy są chronione – kupujący nie może w razie sporu podnosić, że nie miał wiedzy co do danych identyfikacyjnych konia. Z drugiej strony, kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi przy sprzedaży jeżeli wskazane w umowie dane konia okażą się błędne lub nieprawdziwe.

      WSKAZANIE CELU

Określenie celu, do którego kupujący nabywa konia to bardzo istotny element każdej umowy. Jego brak często negatywnie wpływa na każdą ze stron transakcji. W razie sporu sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący zarzuci mu brak możliwości wykorzystywania konia do celu innego niż jest wskazany w umowie. Natomiast, kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli kupiony przez niego koń nie nadaje się do celu, do którego go kupił. Warto też określić stopień wyszkolenia konia. W razie sporu kupujący może realizować uprawnienia z rękojmi przy sprzedaży, jeżeli poziom wyszkolenia konia jest niższy niż wskazany przez sprzedawcę w umowie.

     OKREŚLENIE CENY I TERMINU JEJ ZAPŁATY

Określenie terminu zapłaty ceny przez kupującego, a także sposobu zapłaty, np. przelewem, gotówką to konieczny element każdej umowy sprzedaży. W razie braku płatności sprzedawca może domagać się oprócz zapłaty ceny, również odsetek. Interesy kupującego też są chronione – sprzedawca nie może żądać zapłaty przed terminem płatności.

Warto też określić szczegóły związane z odbiorem konia np. określenie sposobu i kosztów transportu konia do kupującego, a także kto ponosi koszty utrzymania konia, jeżeli kupujący dopuszcza się opóźnienia z odbiorem konia.

     WSKAZANIE WAD FIZYCZNYCH KONIA

W umowie możemy wskazać ewentualne wady fizyczne konia, co może wpłynąć w przyszłości na nasze prawa i obowiązki. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży, jeżeli kupujący wiedział o wadzie. Natomiast, kupujący może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi przy sprzedaży, jeżeli koń ma wady inne niż te wskazane w umowie. Warto też pamiętać, żeby w umowie powołać się na badanie TUV konia. Sprzedawca nie będzie odpowiadać w sytuacji, gdy badanie nie wykazało wad konia, na które następnie powołuje się kupujący, przy czym dotyczy to jedynie wad, które objęte były przedmiotem badania.

     ZASTRZEŻENIA

Strony w umowie w formie pisemnej mogą modyfikować swoje prawa i obowiązki, tak żeby umowa w pełni spełniała ich oczekiwania. Przykładowo strony mogą zastrzec własność konia aż do zapłaty przez kupującego całej ceny. Można również zawrzeć umowę sprzedaży konia na raty albo na próbę. Z uwagi na powszechnie obowiązującą zasadę swobody umów strony mogą zawrzeć też inne postanowienia i będą one obowiązujące o ile nie będą sprzeczne z prawem. Można również wskazać, który sąd będzie właściwy miejscowo w razie sporu wynikłego z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Umowa sprzedaży konia zawarta w formie pisemnej, która zwiera wszystkie wyżej opisane elementy to gwarancja, że transakcja będzie udana, a możliwość wystąpienia ewentualnych problemów znacznie ograniczona.

Dodaj komentarz


Zadzwoń po wyczerpującą informacje

(+48) 607 504 320

info@prawoikonie.pl