Prawo i Konie

Obszary praktyki

Obsługa prawna ośrodków jeździeckich

Jedna z pierwszych firm specjalizujących się w sprawach związanych z hodowlą koni i jeździectwem.

 • zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej (wybór formy prowadzenia działalności w oparciu o optymalizacje zysku);
 • przygotowanie pełnej dokumentacji prawno-podatkowej dla firm rozpoczynających działalność na rynku jak i już istniejących;
 • umowy pensjonatu;
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu niezapłaconego pensjonatu itp.;
 • odpowiedzialność z tytułu wypadków na terenie ośrodka;
 • współpraca ze sponsorami.

Obsługa prawna hodowców koni

 • Stanówka ogierów, zakup nasienia.
 • Inseminacja.
 • Odpowiedzialność lekarzy weterynarii.
 • Umowy dzierżawy.
 • Umowy kupna i sprzedaży koni.

Rejestracja klubów sportowych

 • Doradztwo w przedmiocie wyboru optymalnej formy prowadzenia klubu sportowego
 • Umowy z zawodnikami
 • Przynależność klubowa
 • Rejestracja klubów sportowych w PZJ i WZJ
 • Statuty, regulaminy

Rejestracje i licencje PZJ i WZJ

 • Rejestracja klubów jeździeckich, zawodników
 • Licencje dla jeźdźców
 • Licencje dla koni
 • Przepisy PZJ i WZJ

Współpraca ze sponsorami

 • Umowa sponsorska
 • Dozwolona reklama w jeździectwie
 • Reklama poprzez umieszczenie nazwy firmy jako imię konia lub jego człon
 • Odpowiedzialność stron umowy
 • Odstąpienie i możliwość wypowiedzenia umowy
 • Kary umowne
 • Przygotowywanie ofert dla sponsorów

Pensjonat i przechowanie koni

 • Sporządzanie i weryfikacja umów pensjonatu
 • Odpowiedzialność właściciela ośrodka
 • Ubezpieczenia przy umowie pensjonatu
 • Regulaminy stajni

Umowy pośrednictwa w sprzedaży i kupnie koni

 • Sporządzanie i weryfikacja umów
 • Odpowiedzialność pośrednika
 • Wynagrodzenie pośrednika
 • Pośrednictwo w sprzedaży w związku z usługą treningu konia
 • Zabezpieczenia umowne
 • Zawarcie umowy pośrednictwa ustnie czy na piśmie
 • Windykacja należności z tytułu usługi pośrednictwa

Obsługa spółek, fundacji i Stowarzyszeń

 • Doradztwo przy wyborze form prowadzonej działalności
 • Optymalizacja kosztów
 • Sporządzanie dokumentacji rejestrowej
 • Przygotowywanie projektów uchwał, statutów itp.
 • Doradztwo podatkowe
 • Przekształcenia podmiotowe
 • Negocjowanie i opracowywanie umów spółki
 • Akty założycielskie stowarzyszeń i fundacji
 • Pomoc przy zamykaniu prowadzonej działalności gospodarczej
 • Opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli
 • Obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • Reprezentacja i doradztwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Odszkodowania od pośredników i od sprzedawców

 • Odpowiedzialność sprzedawców z tytułu wad koni
 • Odpowiedzialność za wady ukryte
 • Odpowiedzialność kontraktowa
 • Odpowiedzialność deliktowa
 • Ochrona konsumentów
 • Rękojmia
 • Zgłaszanie wad koni
 • Odpowiedzialność karna

Transport koni:

 • Krajowy i międzynarodowy transport koni
 • Konwencją CMR
 • Prawo przewozowe
 • Umowy
 • List przewozowy
 • Zabezpieczenia w umowach o transport koni
 • Odpowiedzialność przewoźników za transport koni
 • Odpowiedzialność za opóźnienie
 • Dokumentacja koni przy transporcie

Obsługa podkuwaczy:

 • Reprezentacja podkuwaczy w sporach sądowych
 • Umowy o współpracę z klientami
 • Korekcja kopyt – umowne określanie ryzyka następstw korekty
 • Współpraca podkuwaczy z praktykantami i personelem pomocniczym
 • Wypadki przy pracy
 • Doradztwo podatkowe

Obsługa prawna weterynarzy:

 • Reprezentacja lekarzy weterynarii w sporach sądowych
 • Reprezentacja lekarzy weterynarii w
 • Postępowaniach dyscyplinarnych
 • Stała i doraźna obsługa klinik weterynaryjnych
 • Sporządzanie projektów dokumentacji klinik
 • Oświadczenia klientów o zgodzie na leczenie zwierząt
 • Zatrudnianie personelu
 • BHP i prawo pracy
 • Umowy przechowania konia w klinice
 • Błąd w sztuce

Reprezentacja stron przed Sądami:

 • Reprezentacja przed sądami na terenie całej Polski;
 • Sporządzanie pism procesowych;
 • Sprawy odszkodowawcze, o zapłatę, o zniesławienie i inne;
 • Reprezentacja stron w procesie budowlanym ośrodków jeździeckich;
 • Postępowania ugodowe i mediacyjne.

Odszkodowania od lekarzy weterynarii:

 • Odpowiedzialność lekarzy weterynarii za wykonane badania i zabiegi u koni
 • Odpowiedzialność lekarzy weterynarii za działanie personelu
 • Odpowiedzialność za badanie kupno – sprzedaż
 • Ubezpieczenie lekarzy weterynarii
 • Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii
 • Etyka zawodowa
 • Tajemnica zawodowa

Postępowania ugodowe i mediacyjne:

 • Wezwania do zapłaty
 • Postępowania przed sądowe
 • Negocjacje warunków ugód
 • Reprezentacja w sprawach o zawezwanie do próby ugodowej
 • Mediacja stron
 • Sporządzanie projektów ugód i porozumień

Windykacja należności

 • Windykacja wierzytelności
 • Wezwania do zapłaty
 • Powództwa o zapłatę
 • Postępowanie polubowne zmierzające do zawarcia ugody, przygotowanie treści porozumień
 • Negocjacje w zakresie spłat zobowiązań
 • Odzyskiwanie i sprzedaż przedmiotów zabezpieczeń
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniu uproszczonym, nakazowym, upominawczym i zwykłym
 • Postępowanie egzekucyjne – sporządzanie wniosków egzekucyjnych, zastępstwo procesowe
 • Wezwania do wydania dokumentów (paszport konia/dokumenty hodowlane)

Doradztwo pracodawcom:

 • Wybór efektywnych form zatrudnienia personelu;
 • Wybór efektywnych systemów czasu pracy;
 • Realizacja uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  wprowadzanie i zmiana regulaminów pracy, wynagradzania, etc.;
 • Rozwiązywanie stosunków pracy (zwolnienia indywidualne i grupowe);
 • Reprezentacja w sprawach sądowych i przed organami administracji (urzędy, inspekcje);
 • Relacje ze związkami zawodowymi;
 • Zbiorowe prawo pracy (układy
 • Zbiorowe, spory zbiorowe)

Porady dla pracowników:

m.in. w sprawach wynagrodzeń, odszkodowań, urlopów, zwolnień z pracy;
Reprezentacja pracowników w sprawach sądowych o wynagrodzenie i inne świadczenia, związanych ze zwolnieniem z pracy

 • wolontariat w ośrodkach jeździeckich
 • zatrudnianie nieletnich
 • współpraca w oparciu o umowy cywilnoprawne

Najczęściej pojawiające się problemy pracowników zatrudnionych w ośrodkach jeździeckich i hodowlanych   
 
sprawdź kiedy i jak możesz dochodzić swoich praw!!!

 • Czy w dobie kryzysu pracodawca  nie respektuje Twoich praw, które wynikają wprost z kodeksu pracy?
 • Jesteś zatrudniony na tzw. umowę śmieciową albo nie masz umowy?
 • Pracodawca nie wypłaca Ci wynagrodzenia, zwolnił Cię bez wypowiedzenia  lub też nie respektuje prawa do płatnego urlopu?  

Zgłoś się do nas a pomożemy Ci wyegzekwować Twoje prawa, jak również nasi specjaliści udzielą Ci profesjonalnej porady.

 • Czy wiesz jakie uprawnienia przysługują Ci w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę?  
 • Pracodawca bezzasadnie wypowiedział Twoją umowę o pracę albo ciężko naruszył  swoje obowiązki?
 • Jeżeli czujesz ze pracodawca nęka Cię  lub dyskryminuje?
 • Czy pracodawca traktuje Cię mniej korzystanie niż innego pracownika, mimo iż wykonujecie te same zadania? Jest to przejaw dyskryminacji bezpośredniej. Nie pozwól aby Twoje Konstytucyjnie zagwarantowane prawa były naruszane!

Usługi dla pracodawców:

Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta eksperci z zakresu prawa pracy przygotowują projekty aktów prawnych w tym między innymi: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy BHP, umowy o pracę, umowy o pracę dla kadry zarządzającej i umowy o zakazie konkurencji.

 • Nie tylko pracownikowi przysługują określone prawa, kodeks pracy chroni również prawa pracodawców.
 • Nasza kancelaria pomoże Państwu w doborze efektywnych form zatrudnienia personelu oraz dobierze najkorzystniejszy system czasu pracy dla pracowników.
 • Masz problem z utworzeniem lub modyfikacją regulaminów pracy – pomożemy wprowadzić odpowiednie zmiany zgodnie z przepisami prawa.
 • Nie wiesz jak rozwiązać stosunek pracy bez naruszenia praw przysługujących pracownikom? Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania związane ze zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi.
 • Udzielamy pomocy prawnej w zakresie spraw dotyczących  relacji ze  związkami  zawodowymi,  a także spraw związanych ze zbiorowym prawem pracy.

Reprezentujemy pracodawców w sprawach sądowych i przed organami administracji.

Nieruchomości dla ośrodków jeździeckich:

 • Doradztwo prawne w związku z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości;
 • Analizy prawne nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego;
 • Sporządzanie projektów umów oraz ocena umów pod względem formalno-prawnym (umowy najmu, dzierżawy, developerskie itp.);
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego przy realizacji projektów budowlanych w tym przygotowanie dokumentacji wymaganej dla otrzymania pozwoleń budowlanych;
 • Doradztwo i reprezentacja w trakcie postępowań administracyjnych;
 • Sprawy związane z problematyką nieruchomościową;
 • Postępowania wieczysto księgowe.

Zadzwoń po wyczerpującą informacje

(+48) 607 504 320

info@prawoikonie.pl